Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur

Towarzystwa Kultury Teatralnej Warmii i Mazur
uchwalony na Zebraniu Założycielskim Towarzystwa
przeprowadzonym 14 czerwca 2016r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur zwane dalej „Towarzystwem” posiada osobowość prawną.

2. Nazwa Towarzystwa może być używana w tłumaczeniu na inne języki.

§ 2

 1. Towarzystwo jest organizacją samorządną, apolityczną i demokratyczną działającą w oparciu o ustawę z 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( DZ.U. 1989 Nr 20 , poz. 104 z. p. z.) zwaną dalej „Ustawą” oraz o niniejszy Statut.
 2. Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.


§ 3

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko – mazurskiego oraz zagranica, a jego siedziba mieści się w Olsztynie.

§ 4

 1. Towarzystwo może używać pieczęci zawierającej nazwę Towarzystwa
 2. Towarzystwo może nadawać odznaki honorowe lub tytuły specjalne  według regulaminu i  wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie.

§ 5

 1. Towarzystwo może zatrudniać pracowników lub realizować swoje cele poprzez zawieranie umów cywilnoprawnych.

§ 6

 1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, związków i stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania. Przynależność do nich nie może naruszać zasad i celów Towarzystwa oraz zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 2. Uchwałę w sprawie przynależności Towarzystwa do organizacji, o których mowa w ust. 1 na wniosek Zarządu zwykłą większością głosów podejmuje Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§ 7

Cele Towarzystwa to:

 1. Podnoszenie rangi teatru w życiu społecznym,
 2. pielęgnowanie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 3. rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 4. szerzenie kultury teatralnej: twórczości scenicznej w różnorodnych formach organizacyjnych i artystycznych – w tym szczególnie ruchu amatorskiego – uczestnictwa w życiu teatralnym, wiedzy o teatrze, edukacji przez teatr,
 5. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 6. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 7. wyrównywanie szans osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 8. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 9. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 10. działania na rzecz integracji europejskiej,
 11. pielęgnowanie tradycji społecznego działania na rzecz kultury,
 12. inspirowanie do poszukiwania i kreowania nowych działań artystycznych i edukacyjnych oraz związków teatru z różnymi dziedzinami sztuki, nauki i życia społecznego,
 13. otaczanie opieką ludowej twórczości artystycznej,
 14. krzewienie kultury i estetyki żywego słowa,
 15. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczestników ruchu teatralnego,
 16. doskonalenie wiedzy i umiejętności animatorów kultury teatralnej.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Skupianie osób i grup tworzących, popularyzujących oraz wspierających kulturę teatralną, stwarzanie im warunków do samorealizacji w działalności społecznej, artystycznej i edukacyjnej,
 2. organizowanie i prowadzenie amatorskich zespołów teatralnych i parateatralnych, udzielanie im pomocy metodycznej i organizacyjnej, promocję najwartościowszych poszukiwań i dokonań twórczych,
 3. organizowanie i prowadzenie działań z zakresu edukacji teatralnej,
 4. zdobywanie i przygotowywanie publiczności teatralnej poprzez propagowanie wartościowych przedstawień, informacji i wiedzy o teatrze,
 5. współpracę i porozumienia z instytucjami kulturalnymi i artystycznymi, uczelniami, administracją państwową i lokalną, ciałami samorządowymi, stowarzyszeniami, grupami twórczymi oraz osobami fizycznymi,
 6. udział w międzynarodowym ruchu teatralnym,
 7. prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i seminariów teatralnych dla uczestników i animatorów ruchu teatralnego,
 8. tworzenie instytucjonalnych form działalności teatralnej,
 9. organizowanie publicznej działalności artystycznej – festiwali, konkursów, przeglądów oraz przedstawień teatralnych, estradowych, zdarzeń parateatralnych,
 10. prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej myśl teatralną, doświadczenia pracy artystycznej i edukacyjnej, informacje o życiu teatralnym,
 11. organizowanie i prowadzenie bibliotek, ośrodków poradnictwa oraz informacji i dokumentacji teatralnej, wypożyczalni kostiumów, rekwizytów i sprzętu,
 12. prowadzenie działalności gospodarczej i pozyskiwanie środków na realizowanie swoich zadań.

§9

 1. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Członkowie Towarzystwa mogą mieć określone wynagrodzenie ze środków zewnętrznych za realizację  inicjatyw  wynikających z wniosków na zadania publiczne dla organizacji pozarządowych, związanych z kosztami tych realizacji oraz celami Towarzystwa.
 3. Celem realizacji swych celów statutowych Towarzystwo może powoływać inne organizacje.
 4. Po spełnieniu warunków przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą i przedsięwzięcia zarobkowe służące wypracowaniu i pozyskiwaniu środków wyłącznie na realizację celów i zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnej deklaracji. Zarząd podejmuje uchwałę w tym zakresie w terminie 30 dni od złożenia deklaracji.

§ 12

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla Towarzystwa.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 4. Obowiązkiem członka honorowego jest wspieranie działań Towarzystwa przy realizacji jego celów.
 5. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i osoba fizyczna.
 2. Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd w terminie 30 dni od złożenia wniosku organów uprawnionych do reprezentowania osoby prawnej lub wniosku zainteresowanej osoby fizycznej.
 3. Członek wspierający ustala z Zarządem, w formie pisemnego porozumienia, sposób wspierania Towarzystwa.
 4. Członkowie wspierający są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 5. Obowiązkiem członka wspierającego jest wywiązywanie się z porozumień zawartych z Zarządem Towarzystwo, o których mowa w pkt. 3.

§ 14

Członkom zwyczajnym przysługuje:

 1. Bierne i czynne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,
 2. prawo zgłaszania postulatów wniosków wobec władz Towarzystwa oraz prawo  oceniania ich działania,
 3. prawo udziału w pracach Towarzystwa.

§ 15

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. Aktywny udział w działalności Towarzystwa i dbanie o dobre imię Towarzystwa,
 2. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów oraz wykonywanie uchwał władz Towarzystwa,
 3. czynne popieranie celów Towarzystwa i branie udziału w wypełnianiu jego zadań,
 4. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 16

Członkom wspierającym Towarzystwa przysługują uprawnienia określone w § 14 pkt 2.

§ 17

 1. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia,
  2. skreślenia z listy członków,
  3. wykluczenia z grona członków.
 2. Skreślenie z listy członków następuje w razie śmierci członka oraz może nastąpić w przypadku nieuczestniczenia w działalności Towarzystwa, podejmowania działań naruszających dobre imię Towarzystwa lub nieopłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy.
 3. Wykluczenie z grona członków następuje w razie:
  1. naruszenia postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
  2. działalności na szkodę Towarzystwa,
  3. pozbawienia praw publicznych.
 4. Uchwałę o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z grona członków podejmuje Zarząd. Zawiadomienie o skreśleniu lub wykluczeniu doręcza się zainteresowanemu.
 5. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Rozpatrzenie odwołania następuje na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ IV

Władze Towarzystwa

§ 18

 1. Władzami Towarzystwa są:
  1. Walne Zebranie Członków.
  2. Zarząd.
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
 3. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie Członków zadecyduje inaczej, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

§ 19

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa przynajmniej raz w roku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 20 % członków Towarzystwa. Wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje przede wszystkim nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków powinno być doręczone wszystkim członkom, co najmniej czternaście dni przed rozpoczęciem obrad i powinno zawierać proponowany porządek obrad.
 5. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały przy obecności:
  1. W pierwszym terminie – połowy zwyczajnych członków Towarzystwa,
  2. w drugim terminie, wyznaczonym o pół godziny później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, pod warunkiem, że zawiadomienie o Walnym Zebraniu zawiera również informację o drugim terminie oraz o prawie zwołanego w tym trybie Walnego Zebrania do podejmowania wiążących uchwał.
 6. Uchwały Walnego Zebranie Członków zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Ustawa lub Statut przewidują większość kwalifikowaną.

§ 20

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu,
  2. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
  3. uchwalenie głównych kierunków programów działania Towarzystwa,
  4. wybór Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i odwoływanie członków tych władz,
  5. przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi,
  7. nadawanie honorowego członkostwa Towarzystwa,
  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, a w tym w sprawie skreślenia z listy członków lub wykluczenia z grona członków,
  9. ustalanie wysokości wpisowego, składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Towarzystwa,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości,
  11. zatwierdzanie porządku obrad i uchwalanie Regulaminu Walnego Zebrania Członków,
  12. ustalanie wzorów godła, pieczęci i innych znaków organizacyjnych Towarzystwa,
  13. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych przez Ustawę, Statut lub Walne Zebranie Członków do jego kompetencji.
 2. Walne Zebranie ustala wysokość rocznej składki nie częściej niż raz w kadencji. Składka roczna powinna być opłacona do 31 marca każdego roku. Zarząd może wyrazić zgodę na opłacanie składki w częściach. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych osobistą sytuacją członka, Zarząd może odroczyć termin opłacenia składki, zwolnić członka z obowiązku opłacenia składki lub umorzyć zadłużenie.

§ 21

 1. W skład Zarządu wchodzą:
  1. Prezes,
  2. Wiceprezes,
  3. Sekretarz,
  4. Skarbnik,
  5. Czterech Członków Zarządu.
 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, odbywającym się w trakcie obrad Walnego Zebrania Członków, które dokonało wyboru.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w trakcie kadencji Zarząd może uzupełnić skład w drodze kooptacji. W tym trybie można powołać nie więcej niż dwóch członków Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy swego składu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 22

 1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami Członków i odpowiada za wyniki swojej pracy przed najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Do zadań Zarządu należy:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
  4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  5. przyjmowanie nowych członków Towarzystwa, skreślanie z listy członków i wykluczanie z grona członków
  6. opracowywanie planów działalności, preliminarzy budżetowych i sprawozdań,
  7. prowadzenie dokumentacji Towarzystwa,
  8. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
  9. podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących majątku Towarzystwa.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes podając na piśmie termin posiedzenia i jego porządek co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadkach niecierpiących zwłoki posiedzenie Zarządu może być zwołane w terminie krótszym.
 4. Wszelkie decyzje Zarządu zapadają poprzez podjęcie uchwały. Od uchwały Zarządu członkowi i Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu uchwały. Odwołanie powinno znaleźć się w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków, a odwołujący ma prawo uczestniczenia w tym punkcie obrad.

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, odbywającym się w trakcie obrad Walnego Zebrania Członków, które dokonało wyboru.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący podając na piśmie termin posiedzenia i jego porządek co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadkach niecierpiących zwłoki posiedzenie Komisji Rewizyjnej może być zwołane w terminie krótszym.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej przy obecności wszystkich jej członków podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy obecności dwóch jej członków uchwały podejmowane są jednomyślnie.
 5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej o 1/3 Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 6. Wszelkie decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają poprzez podjęcie uchwały. Od uchwały Komisji Rewizyjnej członkowi i Zarządowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu uchwały. Odwołanie powinno znaleźć się w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków, a odwołujący ma prawo uczestniczenia w tym punkcie obrad.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje i ocenia całokształt działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Towarzystwa i składanie sprawozdania Walnemu Zebraniu Członków,
  1. składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,
  1. żądanie wyjaśnień niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli,
  1. badanie wszelkiej dokumentacji Towarzystwa,
  1. wzywanie Zarządu do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli,
  1. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ V

Majątek i zasady reprezentacji Towarzystwa

§ 25

 1. Majątek Towarzystwa stanowią jego nieruchomości, ruchomości, prawa i środki finansowe.
 2. Majątek Towarzystwa powstaje:
  1. ze składek członkowskich, wpisowego i innych opłat obciążających członków ustalonych przez Walne Zebranie Członków,
  2. z dotacji, darowizn, subwencji i ofiarności publicznej,
  3. grantów,
  4. ze spadków i zapisów,
  5. z dochodów z działalności statutowej,
  6. z dochodów z działalności gospodarczej.
 3. Majątkiem i funduszami Towarzystwa zarządza Zarząd.

§ 26

 1. Oświadczenia woli, w tym również w sprawach majątkowych, w imieniu Towarzystwa składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 27

 1. W przypadku powołania Towarzystwa do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa znacznie długi spadkowe.

§ 28

 1. Środki pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Towarzystwa, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 29

Zabronione jest:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych w pkt b, c i d osobami bliskimi,
 2. wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 30

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany treści Statutu lub rozwiązania Towarzystwa zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50%  Członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.
 3. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.

                                          

Facebook Messenger
Loading...